Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ 076-453-879

 
นายสมพร คงสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(098-541-2162)
 
นายปราปต์ จันทร์พุธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(096-635-2218)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 6)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 8)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 (ดู : 36)
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 24)
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (ดู : 19)
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนาณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 จป (ดู : 21)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 83)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ 2 (ดู : 85)
ขอความเห็นชอบราคากลางงานซ่อมแซมลานจอดรถสนามกีฬา อบต.ลำภี หมู่ที่ 6 (ดู : 114)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 88)
ประกาศผู้ชนะ สายนิคม 2 หลังโรงเรียน (ดู : 86)
ขอความเห็นชอยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นน้ำตกช้างนอน หมู่ที่ 3 (ดู : 126)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงเเละต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำภี (ดู : 199)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย (ดู : 340)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน 2 (ดู : 323)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรู - แพรกขวา (ดู : 308)
 
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ขอความเห็นชอบราคากลางงาน ซ่อมแซมถนนสายทราย หมู่ที่ 2 (ดู : 5)
ขอความเห็นชอบราคากลางงาน ซ่อมแซมถนนสายตีนเป็ด - ปลายบางหิน หมู่ที่ 3 (ดู : 5)
ขอความเห็นชอบราคากลางงาน ซ่อมแซมถนนทราย หมู่ที่ 2 (ดู : 5)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาทิม หมู่ที่5 (ดู : 8)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขุมขุด หมู่ที่4 (ดู : 8)
ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขื่อน หมู่ที่7 (ดู : 7)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,4,5 และ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 432)
ตรวจการจ้างโครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 485)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 394)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มถนนสายบางตอใน หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 432)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
 
ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 12)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  (ดู : 11)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 260)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 103)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 89)
รับสมัรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 119)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
วัดลาภี (ช้างนอน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี คลิ๊กที่นี่
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
   98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 
โทรศัพท์ : 076-453-879
โทรสาร : 076-453-880
E-mail Address : lampee98@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs