Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทรศัพท์ 076-453-879

 
นายสมพร คงสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(098-541-2162)
 
นายปราปต์ จันทร์พุธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
(096-635-2218)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 6) 18 พ.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 9) 28 เม.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 (ดู : 36) 3 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 24) 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (ดู : 19) 27 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนาณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 จป (ดู : 21) 27 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 64) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม (ดู : 38) 13 ก.พ. 2566
379-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (ดู : 33) 13 ก.พ. 2566
366-ประชาสัมพันธ์การเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 32) 13 ก.พ. 2566
346-ประชาสัมพันธ์ คู่มือคนไทย ฉบับวัยใส รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์ (ดู : 31) 13 ก.พ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประชาสัมพันธ์และรณรคง์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย ตามโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 33) 23 ม.ค. 2566
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 109) 19 ม.ค. 2566
การประชุมเพื่อเสนอแผนสุขภาพชุมชน (ดู : 11) 18 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถุงลมนิรภัยทาคาตะ (ดู : 49) 11 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 (ดู : 58) 3 ม.ค. 2566
ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ดู : 69) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 108) 23 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 82) 2 พ.ย. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 75) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด (ดู : 75) 26 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 79) 26 ต.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา (ดู : 80) 27 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 96) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ดู : 94) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 (ดู : 105) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 (ดู : 92) 25 ส.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 (ดู : 91) 25 ส.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 90) 26 ก.ค. 2565
การประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber security ) (ดู : 140) 30 มิ.ย. 2565
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 153) 29 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ (ดู : 144) 28 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (ดู : 113) 24 มิ.ย. 2565
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 141) 17 พ.ค. 2565
ธ.ก.ส ออกให้บริการนอกสถานที่ (ดู : 140) 18 เม.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 153) 28 ก.พ. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 161) 31 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารตำบลลำภี (ดู : 166) 21 ม.ค. 2565
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 (ดู : 117) 12 ม.ค. 2565
เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 244) 24 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ซึ่งจะใช้เก็บเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 225) 22 ธ.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ขอประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 หากท่านเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านไม่ถูกต้อง ให้ท่านยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไข ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ กองคลังงานจัดเก็บรายได้ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 250) 22 พ.ย. 2564
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 121) 16 พ.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 283) 22 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 358) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (ดู : 375) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลลาภี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลลาภี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ดู : 209) 30 ก.ย. 2564
โครงการอบรมเฝ้าระวังโรคติดต่อใน ศพด.และการดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย (ดู : 153) 28 ก.ย. 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลำภี ปี 2564 (ดู : 115) 28 ก.ย. 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิคของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 104) 28 ก.ย. 2564
โครงการส่งเริมพัฒนาการเด็กอนุบาลโรงเรียนวัดช้างนอน (ดู : 155) 28 ก.ย. 2564
โครงการเยาวชนลำภีสุขภาพดีถ้วนหน้า (ดู : 111) 28 ก.ย. 2564
โครงการเยาวชนลำภีเข้มแข็ง (ดู : 155) 28 ก.ย. 2564
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพสำหรับประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 155) 28 ก.ย. 2564
โคงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้าของชำและการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2564 (ดู : 108) 28 ก.ย. 2564
การขายทอดตลาดรถบัส - รับส่งนักเรียน ประจำปี 2563 (ดู : 417) 5 ส.ค. 2564
แจ้งผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ให้มาชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 โดยไม่มีค่าปรับ (ดู : 327) 22 มิ.ย. 2564
เรื่องกำหนดการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะเบียน มาฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่16 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (ดู : 315) 7 มิ.ย. 2564
เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 311) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 314) 26 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
   98/11 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 
โทรศัพท์ : 076-453-879
โทรสาร : 076-453-880
E-mail Address : lampee98@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs